Den danske kongerække - Historisk Tidslinie for Broch'erne

 
          ......................... ......................... ......................... .........................  
  Årstal Konge Andre begivenheder      

 

     
     

793:  Lindisfarne Kloster på Holy Island i England plyndres af vikinger.
826:  Ansgars mission i Danmark indledes.
865:  Ansgar dør i Bremen

           
  936 Gorm den Gamle Søn af Hardeknud, der var grundlægger af Jelling-dynastiet.  Gift med Thyra Danebod.            
  958 Harald Blåtand Harald Blåtand er mest kendt for at have bygget Jellinghøjene og sat runestenen i Jelling over sin far, Gorm, og mor, Thyra, for at fortælle eftertiden, at han (Harald)  havde underlagt sig både Danmark og Norge - og gjort danerne kristne.
Ca. 965 blev Harald kristnet (døbt) og lod Jelling ombygge og udbygge til et kristent monument. Under Harald Blåtand blev der oprettet bispesæder i Århus, Ribe og Slesvig. Odense og Lund er sikkert også stiftet af Harald.
Omkring 968 blev Dannevirke forstærket.
I årene omkring 980 blev der bygget meget. Den 800 meter lange bro ved Ravning, og de fire trelleborge blev bygget af militære årsager.  Harald lod også bygge forløberen for Roskilde Domkirke og flyttede til Roskilde, da en ø var lettere at forsvare.
Dræbt af pileskud fra et oprør foranlediget af hans søn Svend (Tveskæg)
           
  987 Svend Tveskæg

Danmarks store vikingekonge med mange togter til England.
1002:  Konge af Norge.

1013:  Konge af England.  Sangen "London bridge is falling down" fortæller om den dag, londonerne brændte og ødelagde broen over Themsen for at forhindre vikingernes fremmarch.

           
  1014 Harald 2. Styrede Danmark, mens hans far Svend Tveskæg var på togter – og efterfulgte ham ved hans død.  Hans bror, Knud, regerede England.            
  1018 Knud den Store

Historisk tid begynder.
1016-1035 Regent i England.

1028-1035 Regent i Norge

           
  1035 Hardeknud

1040-1042 Regent i England
1042:  Hardeknud dør ved et bryllup i London under udbringelsen af en skål (forgivet?).  Han var den sidste danske konge af England.

           
  1042 Magnus den Gode 1035-1047 Konge i Norge.
Døde ved et hestestyrt.
           
  1047 Svend Estridsen

Svend Estridsen var den konge, der bragte Danmark fra Vikingetiden til Middelalderen.
Efterlod sig 14 sønner, hvoraf de fem blev de næste konger i Danmark.

           
  1074 Harald Hen

De store skove, krongods, gøres tilgængelig for alle.
Han er "bondens mand" i tvistigheder med herremændene.
Paven befalede Harald at skride ind over for den udbredte overtro i Danmark.

           
  1080 Knud den Hellige

Rensede farvandene for sørøvere.  Gavmild mod de fattige - og kuede stormændene, der gik til oprør.
Den 10. juli 1086 blev han myrdet i Sankt Albani Kirke i Odense, hvor han havde søgt asyl.   Iflg. SAXO stod hans bror Oluf (Hunger) bag attentatet.

1101:  Han blev som den hidtil eneste danske konge kanoniseret, og hans jordiske rester anbragtes i et gyldent helgenskrin på alteret i Sankt Knuds Kirke i Odense.

           
  1086 Oluf Hunger Misvækst i nordeuropa – deraf tilnavnet Hunger. Da der var sket undere ved Knud (den Helliges) grav, mente man, det var guds straf for mordet.
Han er den eneste danske konge, hvis begravelsesplads, man ikke kender.
"Så ofrede han da sit liv for sine landsmænd" skriver SAXO.
           
  1095 Erik Ejegod Tugtede venderne.
1103:  Kongen fik Pavens velsignelse til et nyt bispesæde i Lund, Biskop Asser (uafhængig af Hamburg-Bremen) og får sin bror Knud helgenkåret.
1103:  Drog på pilgrimsrejse til Jerusalem, men nåede kun til Cypern, hvor han døde.
           
  1103 Harald Kesja Kronprins - blev aldrig konge.
Fungerede som rigsforstander, mens hans far var på pilgrimsrejse.  Kendt som hårdhændet og grusom, en af de sidste vikinger, der hærgede i og omkring Roskilde.  De danske høvdinge valgte, efter Erik Ejegods død, i stedet en af Knud Lavards sønner, Niels, til konge.  Harald Kesja blev dræbt af sin halvbror Erik Emune.
           
  1104 Niels Indførte tiende-betaling til kirken.
Retssikkerheden blev mindre - venderne plyndrede.
1134:  Udkæmpede et slag ved Fotevig i Skåne, men tabte.  Drog til Slesvig, hvor borgerne slog ham ihjel.
           
  1134 Erik Emune Tog ophold i Lund, som han gjorde til Danmarks hovedstad.  Han foretog en effektiv udrensning af arvingerne til tronen, hvilket betød, at der kun var arveberettigede børn tilbage ved hans død.
1137:  Erik dræbes på Urnehoved ting af en jysk stormand.
           
  1137 Erik Lam Dattersøn af Erik Ejegod.
1145:  Lunds Domkirke indvies.
Venderne plyndrede sund og bælt, hvorefter kongen i
1146:  Frasagde sig kongemagten og gik i kloster. Herefter stod Danmark uden konge.
           
  1146 Svend, Knud og Valdemar

Svend Grathe konge for Sjælland og Skåne.
Knud d. 5. konge i Jylland og på Fyn.
Svend indsætter Valdemar (søn af den myrdede Knud Lavard) som  hertug i Sønderjylland.
1151:  Kong Svends og Hertug Valdemars samlede styrker slår Kong Knud på flugt, men Valdemar og Knud bliver gode venner igen (selv om det var Knuds Far, der myrdede Valdemars far) og går sammen mod Svend.
1157:  9. august - Svend inviterer til forligssammenkomst i Kongsgården i Roskilde.  Gæsterne, Knud og Valdemar, kommer til fest uden våben.  Svends styrker slår til og Knud dræbes.  (Blodgildet i Roskilde).  Valdemar flygter til Jylland (gifter sig med Knuds søster for at få støtte fra Knuds tilhængere) og samler en bonde-hær.
  Svend forfølger ham til Grathe Hede.
1157:  23. oktober slaget på Grathe Hede.  Svend flygter ud i en mose og mister hest og rustning.  Findes af en bonde, der dræber ham, da han erfarer, at Svend er konge af Sjælland.   Valdemar er nu enekonge i Danmark.

           
  1157 Valdemar den Store Det splittede og forkvaklede folk skulle samles om en stor national opgave, nemlig kampen mod de farlige vender.
Foran Dannevirkes jordvold lod Valdemar den Store opføre en mur af teglsten, kaldet Valdemarsmuren, og foran denne en grav og ydervold.  Dette kæmpeværk regnes for lige så stort som sejren over venderne.
1158?:  Absalon bisp i Roskilde.
1167:  Absalon grundlagde byen Havn (København).
1169:  Valdemar den Store og hans halvbror Biskop Absalon indtager den vendiske borg Arkona på Rügen og omstyrter guden Svantevit.
           
  1182 Knud 6.

Udstedte den første landskabslov "Skånske Lov".
1185:  Besejrede hertug Bugislav, den slaviske hersker over Pommern, som nødtvungent måtte anerkende dansk overhøjhed.  Herved flyttedes Danmarks grænse til Elben
.
1201:  Absalon dør i Sorø Kloster og begraves i Sorø Kirke.

           
  1202 Valdemar Sejr 1219:  Dannebrog faldt ned fra himlen ved besejring af estisk hær ved Lyndanisse (nu Tallinn). Danskerne rejste en borg, der blev kendt som Danskeborgen, som på estisk blev til Tallinn.
1240:  Udstedte Jyske Lov.
           
  1241 Erik Plovpenning Der var flere krigshandlinger mellem de to brødre Erik og Abel, og efterhånden befandt Danmark sig i en tilstand af rent anarki.
1249:  For at financiere de mange kampe lagde Kong Erik en meget upopulær skat på hver enkelt plov i Danmark. På sin vis en retfærdig fordeling, der svarede til den dyrkede jord - og en penning kunne alle betale.
1250:  Der opstod igen ufred mellem brødrene, og Erik blev taget til fange og ført til en båd på Slien, hvor en af Abels mænd, Lave Gudmundsøn, halshuggede kong Erik.
           
  1250 Abel 1250:  Da Abel beskyldes for mordet på Erik, måtte han få 24 riddere til at sværge på sin uskyld ved Landstinget i Viborg – og Abel blev derefter valgt til konge.  Eriks banemænd blev ikke straffet og beholdt deres høje stillinger i kongsgården.
1252:  Kong Abel dræbes i et slag mod friserne. Han er den eneste danske konge, der er faldet i kamp. Regerede kortest tid af alle – kun 1½ år.

Smædevers:
     "Abel af navn,
       Kain af gavn. "
           
  1252 Christoffer I Christoffer kom i en uforsonlig strid med ærkebispen Jakob Erlandsøn.
1259:  Kongen døde pludselig i Ribe af forgiftet altervin. Rygtet fortæller, at han blev forgivet af abbed Arnfast fra Ryd Kloster, som havde skænket det.
           
  1259 Erik Klipping 1259:  Margrete, Christoffers enke, styrede på sønnen Erik Klippings vegne.
1277:  Danske styrker hærgede langt ind i Sverige og for at finansiere disse kampe foretog Erik møntforringelse, der muligvis har givet ham hans tilnavn. Det skete nemlig ved at klippe noget af mønterne, så de blev kantede.
1282:  Stormændene tvang kongen til at underskrive en håndfæstning, iflg. hvilken, han skal indkalde "rigets bedste mænd" til danehof og regere landet sammen med dem.
1286:  Erik Klipping bliver myrdet i Finderup Lade med 56 knivstik. Dette er danmarks-historiens sidste kongemord.
           
  1286 Erik Menved Forsøgte at generobre nordtyskland.
1317:  Der sluttes fred. Krigen var bekostelig, og regeringen måtte udskrive nye skatter.
1336:  Udmøntningen blev indstillet, og de penge, der var i omløb, var værdiløse.
1317:  Fyn blev pantsat for 3 år til de holstenske grever Johann og Gerhard.
           
  1320 Christoffer 2. Hele Danmark var nu efterhånden (pantsat til) på stormændenes hænder. For at få Danmark tilbage skulle der betales 200.000 mark sølv. Og det var kun for at få selve jorden, den samlede gæld var langt større.
1326:  7. januar blev kongen afsat af rigsrådet og flygtede ud af landet..
           
  1326 Valdemar 3. Rigsrådet valgte en ny konge – den kun 11-årige Hertug Valdemar af Slesvig. Hans morbror, Den kullede Greve, blev hans formynder og landets Rigsforstander, da han var den, der havde den største pant i Danmark.
Bondeoprør over hele landet. Til sidst opgav Grev Gert på sin myndlings vegne og Christoffer vendte tilbage som regent.
Valdemar blev herefter igen Hertug af Slesvig.
           
  1329 Christoffer 2. Landet stadig pantsat.
Han købte Johans hjælp ved at give ham Sjælland og Skåne i pant. Til Gert pantsatte han Jylland og Fyn, som han kun måtte indløse ved at udrede 100.000 Mk. sølv på en gang - altså aldrig.
Resten af tiden, til sin død i 1332, var han kun konge af navn.
           
  1332 Den kongeløse tid Holstensk herredømme.
Danmarks rige var delt, der valgtes ingen konge efter Christoffers død, og panthaverne indrettede sig på at beholde deres pantelen som varigt eje.  Men danskerne følte sig stærkt trykket af tyskernes herredømme.
Kongesønnen Valdemar og de jyske stormænd ønskede det danske kongedømme genoprettet og gik til kamp mod "Den kullede Greve".
1340:  Den kullede greve dræbes af væbneren Niels Ebbsens mænd.
1340:  Forlig i Lübeck mellem fyrsterne.  Valdemar vælges til konge.
           
  1340 Valdemar Atterdag Kongens store opgave var at samle riget og betale kreditorerne.  Da Valdemar blev konge, ejede han 1/4 af Nordjylland. 20 år senere havde han bragt hele riget, også Fyn og Skåne tilbage under sin magt.
1346:  Solgte Estland til Den tyske Orden for 10.000 mark sølv.
Generobrede Skåne, som var vigtig specielt p.g.a.de indbringende sildemarkeder ved Falsterbo og Skanør. Tønderne med sild blev vejet af kongens mænd, der opkrævede afgift.
Omkring 1350 var størstedelen af riget vest for Øresund i Valdemars hånd.  En stor landesot "Den sorte Død" hærgede netop på denne tid Norden
1361:  Indtog hansestaden Visby og erobrede hele Gotland, der forblev dansk indtil 1645.
1362:  Den store mandedrukning - stormflod - i Vadehavet.  Der forsvinder 34 kirker og kapeller i Vadehavet.  Den frisiske by Rungholt, sank i havet på én nat og øen Strand blev dannet, da landforbindelsen blev oversvømmet.
1368:  København er i krig med hanseforbundet og må overgive sig, hvorefter byen plyndres.
1370:  Kongen måtte underskrive en ydmygende fredsaftale, hvor hansestæderne fik Skåne i pant.
Nu mangler kun Slesvig, som han næsten får tilbage som før.
1375:  Kong Valdemar Atterdag dør på Gurre slot. Iflg. overleveringen går han igen efter en udtalelse om, at Gud gerne måtte beholde Himmerig, hvis han selv måtte beholde Gurre.
           
  1376 Oluf 2. Oluf var kun 5 år, da han blev konge i Danmark som dattersøn af Valdemar Atterdag. Hans Mor, Margrethe (gift med den norske kong Håkon d. 6.) var hans formynder.
1380-1387 Konge i Norge efter sin fars død.
1385:  Margrethe fik overtalt hansestæderne til at lade Skåne blive dansk igen.
Svenskerne var meget utilfredse med deres konge og ville gerne have Oluf på også den svenske trone, men Oluf dør, inden aftalen kommer i stand.
           
  1387 Margrethe I 1387:  Rigsrådet valgte Margrethe som "rigernes frue og husbond og fuldmægtige formynder" efter Olufs død.
1388:  Margrethe valgt som regent i Norge.
Og i Sverige over den del, som stormændene kontrollerede. Efter et forlig endte det med, at Margrethe blev regent i hele Sverige. Da var hele Norden i hendes magt, herunder også Island, Færøerne og Grønland, som fulgte med Norge, og Finland, som fulgte med Sverige.
1397:  Kalmarunionen. Erik af Pommern krones til konge i de tre lande. Margrethe den 1. er imidlertid den virkelige regent.
Fra sine brevgemmer på Kalundborg Slot, fremdrog hun mange skøder og pantebreve for at påvise hvad der havde tilhørt kronen, og fik sig det tildømt.
1412:  Døde af pest i skib på Flensborg Fjord under forhandlinger om Sønderjylland.
           
  1412 Erik af Pommern Efter Olufs død tog Margrethe sin søsters dattersøn, Bogislaw, til sig som sin fostersøn. Bogislaw, som var søn af Vartislav VII af Pommern og Maria af Mecklenbourg-Schwerin, fik, da hans arveret til den norske krone blev anerkendt, det nordiske navn Erik (senere Erik af Pommern).
1389-1342 Konge i Norge.
1396-1439 Konge i Sverige.
1417:  Flytter regeringen til København, der nu må betragtes som hovedstad.
1428:  Kbh. angribes af en hanseatisk flåde. Første gang krudt anvendes til krigsbrug i Danmark.
1429:  Slottet Krogen er opført ved Helsingør, og herfra begynder kongen midt under krigen mod hansestæderne at kræve Øresundstold af hvert skib, der sejler forbi.  Indtægterne fra de skånske sildemarkeder er på  retur.
Erik af Pommern blev træt af de forvirrende forhold og trak sig tilbage til Gotland, hvor han ernærede sig som sørøver og Danmark fik ny konge.
           
  1440 Christoffer af Bayern 1441-1448 Konge af Sverige.
1442-1448 Konge af Norge.
           
  1448 Christian I Kalmariunionen uden arving.
Grev Christian af Oldenborg blev valgt som ny regent.
1450-1481 Konge i Norge.
1457-1464: Konge i Sverige.
1460: Chr.I. aftaler med den holstenske adel, at Slesvig og Holsten aldrig må deles.
1479:  Københavns universitet indvies.
           
  1481 Hans

Kong Hans var den første indfødte konge efter Valdemar Atterdag.
1483-1513 Konge i Norge.

1497-1501 Konge i Sverige.
1497:  Sten Sture, rigsforstanderen i Sverige, ville ikke afgive magten til Kong Hans.  Der udbrød åben kamp, som Sten Sture tabte, hvorefter han endelig gav efter og anerkendte Hans mod selv at få Finland til len.

           
  1513 Christian II 1513-1523 Konge af Norge.
1520-1523 Konge af Sverige.
Chr.II indførte mange reformer.  Han nærede uvilje mod de højere stænder, men forkærlighed for borgerstanden.
1517:  Adelsmanden Torben Oxe henrettes p.g.a. underslæb. Rygter vil dog vide, at han har myrdet kongens elskerinde Dyveke med forgiftede kirsebær.
1520:  Chr. II ville stække de svenske stormænd, så de ikke mere turde sætte sig op mod kongen, og anklagede mange for kætteri.  Over 100 blev henrettet i det, vi kender som "Det Stockholmske Blodbad".
1523:  Kongen, dronningen og deres børn flygtede til Nederlandene, hvor de levede 8 år i landflygtighed.
1523:  Sverige løsrev sig under ledelse af Gustav Vasa..
           
  1523 Frederik I Tronen blev, af de højere stænder, tilbudt Hertug Frederik af Gottorp.  Frederik regerede landet fra Gottorp og kunne næppe tale dansk. Chr.II's love blev brændt på Viborg Ting.  Frederik var ikke den mest populære konge.
1523-1533 Konge af Norge.
1532:  Kogen lovede Christian II frit lejde, hvis han vendte hjem til Danmark. Kongen brød løftet og satte Christian II i fængsel på Sønderborg Slot.
Kongen indførte religionsfrihed og udnævnte Hans Tausen til sin kapellan.
           
  1534 Christian III 1534-1536  "Grevens Fejde" - borgerkrig i landet.
Chr.III satte reformationens gennemførelse over alt andet. 
1536:  En reces (lov udstedt som afslutning på forhandlingerne) afsætter bisperne og bryder kirkens forbindelse til Rom. Danmark er officielt protestantisk.
1549:  Chr.II blev overført fra Sønderborg Slot til Kalundborg slot til hans død i 1559.
1551:  Alle danske domstole skal nu føre tingbøger, hvori rettens handlinger nedskrives.
           
  1559 Frederik II 1559-1588 Konge af Norge.
1564:  Tycho Brahe foretager de første observationer ved brug af rigtige astronomiske instrumenter.
1565:  Skolen på Herlufsholm oprettes.
1566:  Tycho Brahe mister spidsen af sin næse i duel med adelsmanden Manderup Parsberg.
1572:  Tycho Brahe observerer en ny stjerne, "Stella Nova" i stjernebilledet Cassiopeia.
1574-1584 byggedes Nordens stærkeste fæstning, Kronborg, der hvor "Krogen" (fra Erik af Pommerns tid) havde ligget.
1577:  Jarlen af Bothwell indsættes i fangenskab på Dragsholm Slot.
1582:  Kongens ægteskabsforordning fastslår, at kirkelig vielse er det eneste lovlige.
Frederik II gjorde Danmark til en rig handelsnation.
           
  1588 Christian IV 1601:  Tycho Brahe dør i Prag.
1604:  Adelsfruen Ingeborg Skeel dør på Voergård. Iflg. overleveringen spøger hun fortsat ihærdigt.
1611:  Danmark får for første gang en samlet toldtarif for hele landet.
1616:  Dansk Ostindisk Kompagni blev dannet, og med grundlæggelsen af Trankebar i Indien, blev Danmark en kolonimagt.
 

Jens Broch
(ca. 1600 )
 i Århus
4 børn

       
      1623:  Regensen åbner i København.
1623:  Sorø Akademi oprettes.
1624:  Det danske postvæsen grundlægges gennem forordning af kongen.
1634:  Voldsom stormflod hærger vestkysten.  Den store frisiske ø Strand, deles i 2 øer.
1645:  Chr. IV, kræver, at der nu skal føres kirkebøger i Sjællands Stift.
1646:  Krav om kirkebøger gælder nu også for Jyllands, Fyns og Skånes stifter.
Chr. IV huskes også for sine mange bygninger i København:  Rosenborg Slot, bydelen Christianshavn, Børsen og Holmens Kirke.
Trinitatis Kirke og Rundetårn var færdige i 1642.
 

Christen Jensen Broch
1617 – 1677
Sognepræst i Hammelev-Enslev
og provst i
Nørre Herred.
Gift med
Marie Ovesdatter
8 børn

Boel Jensdatter
død 1686
Døde som enke i Århus.

Anders Jensen Broch
Århus

Maren Jensdatter Broch
gift med
Hans Steffensen

 
                         
  1648 Frederik III 1658:  Sveriges kong Karl den 10. Gustav går over isen på Lillebælt i jan. og fra Langeland til Lolland i feb.
1658:  Freden i Roskilde. Danmark afstår Skåne, Halland og Blekinge, Bornholm samt Trondhjem og Bohus len til svenskerne.
1658:  Oprørske bornholmere tager den svenske kommandant til fange og han dræbes under kampen. Senere giver bornholmerne deres ø tilbage til den danske konge.
1659:  Karl den 10. Gustav ærgrer sig over, at han ikke tog hele Danmark og stormer København. Frederik III bliver i byen og skulle have udtalt: "Jeg vil dø i min rede".  Byens borgere slår den svenske hær tilbage.
1659:  Freden i København. Sverige beholder Skåne, Halland, Blekinge, samt Bohus len i Norge. Trondhjem len og Bornholm bliver danske.
1661:  Enevælden og arveherredømmet indføres.
1661:  Højesteret oprettes som landets øverste domstol.
1665:  Frederik III underskriver Kongeloven. Heri står bl.a., at kongen er "det ypperste og højeste hovede her på jorden".
1666:  Danmark tager den "herreløse" vestindiske ø, Skt.Thomas i besiddelse.
 

Jørgen Christensen Broch
Født før 1677
som det 5. barn.
Købmand i Grenå
Gift i 1705 med
Gjertrud Stephensdatter
1 barn
 

Ove Christensen
Broch
1647-
 1729
Sognepræst og provst i Grenå.
 

Jens Christensen
Broch
død 1722
Sogne-præst i Ølgod-Strellup
Gift 1695 med Birgitte Anders-datter Winther

Morten Christensen Broch
Død 1713
Sogne-præst i Hammelev-Enslev
Gift 1707 med
Helvig Hendrichsdt

Tyge Broch
Student i København

Apelon Broch
Tjente i København

Boel Broch

 

og

 

Birgitte Christens-datter Broch

 
  1670 Christian V 1672:  Apotekere får ved lov eneret på uddeling af medikamenter i Danmark.
1676:  Ny forordning vedr. stemplet papir.
1681:  Tilladelse til tandlægevirksomhed gives for første gang.
1681:  København får sin første gadebelysning. 500 tranlamper opsættes på træpæle.
1682:  Skifteprotokoller indføres.
1683:  Chr.5. udsteder "Danske Lov", som er det første samlede lovkompleks for hele landet.
1683:  I en forordning om gadelygter i København nævnes for første gang vægtervers, der skal synges hver time fra klokke 9 aften til kl. 4 morgen.
1690:  Peter Wessel – Tordenskjold – fødes i Trondhjem.
1695:  Forordning fastslår, at der skal være værtshuse i alle større købstæder til gavn for de rejsende.
Christian V døde i 1699 på Københavns Slot efter et  jagtuheld.
           
  1699 Frederik IV 1700:  Danmark går fra den julianske til den gregorianske kalender. Ole Rømer har forberedt overgangen, således at dagene fra 18. feb. frem til 1. marts springes over for at få tidsregningen til at stemme.
1701:  Begrebet "politibetjent" nævnes første gang i en forordning, som organiserer politiet på landsplan.
1709:  I København kræves der dødsstraf over folk, der "henlægger deres spæde børn på gaderne".
1711:  Pesten kommer til Danmark og kræver 22.000 menneskeliv..
1713:  For første gang indgår pengesedler i det danske møntsystem.
1714:  Jordemoderkommissionen oprettet. Skal for fremtiden eksaminere jordemødre, der vil praktisere i Kbh.
1721:  Missionsgerningen blev taget op i de danske kolonier, og den norske præst, Hans Egede, drog til Grønland.
1722:  Grønnegade-teatret åbner i København. Det er det første teater i Danmark og første forestilling er Moliere's "Den Gerrige". Næste aften Holbergs "Den politiske Kandestøber".
1727:  Oprettede Vajsenhuset til forældreløse børns opfostring,
1728:  København brænder. 2/5 af byen, deriblandt rådhuset og flere kirker nedbrænder og ca. 4.000 familier mister deres hjem.
 

Maren Broch
Gift med
Rasmus Søren Thomasen
Skipper i Grenå
2 børn

       
  1730 Christian VI 1731-1740  Christiansborg slot bygges, på det gamle Københavns Slots grund, som et prægtigt 4-fløjet Rokoko-palads med ridebane og slotskirke. Det var ekstremt dyrt. Opførelsen kostede over halvdelen af et års indtægt for hele riget, eller som værdien af al ejendom på Sjælland
1733:  Stavnsbåndet indføres. Mænd af bondestand må ikke forlade det gods, hvor de blev født, før de er 36 år.
1733:  St Croix kommer under dansk styre.
1734-1736:  Eremitageslottet opføres.
1736:  Konfirmationen indføres
1736:  Juridisk embedseksamen indføres ved Kbh's universitet.
1738:  Udenlandske gøglere og komediantspillere forbydes indrejse i landet.
 

Jørgen Broch
1742 – 1779
Skipper og købmand
 i Grenå
Gift med
Helene Catrine Baadsted

7 børn

Anne Dorthea Broch
Død ugift efter 1803
 i København

     
  1746 Frederik V 1748:  Pengeombytning i Danmark. I løbet af 14 dage er ikke-ombyttede sedler ugyldige.
1749:  Forgængeren for Berlingske Tidende udkommer.
1752:  Personer, der ikke afleverer danefæ kan idømmes "tilbørlig straf".
1753:  En forordning forbyder både offentligt og privat hasardspil.
1758:  Svenskere må ikke mere fiske ved Skagen fastslår kongeligt reskript.
1760:  Regeringen prøvede at få Jyllands heder opdyrket af tyske nybyggere, også kaldet kartoffeltyskere. Det mislykkedes, men kartoffelavlen blev herved indført i Danmark.
1763:  Forordning kræver, at der indrettes postgårde i købstæderne langs hovedpostruterne.
1763:  Der indføres mulighed for at pålægge fædre til uægte børn at betale underholdsbidrag – hvis de altså vedgår faderskabet.
           
  1766 Christian VII Chr. VII havde medfødte anlæg for sindssyge og regerede reelt kun til 1769, hvor hans sindssyge blev åbenbar.  Hans regeringstid kan opdeles efter de rådgivere, der havde mest indflydelse:
1766-1770:   J. H. E. Bernstorff bevarede sin indflydelse, og regeringen førtes efter samme synspunkter som under Frederik 5.
1770 - 72 Struenses reformforsøg.
1772 - 84 Guldbergs konservative regering.
14. april 1784, deltog kronprinsen i statsrådets møde og forelagde kongen et dokument, hvorved statsrådet opløstes og et nyt udnævntes.  Christian VII underskrev, som han var vant til, alt hvad man forelagde ham.  Herefter skulle kronprinsens underskrift stå ved siden af kongens, for at en beslutning skulle have gyldighed.
Efter 1784 kronprins Frederiks og A. P. Bernstorffs styrelse og de store landboreformer.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1769:  Den første danske folketælling.
1770:  Ved ny forordning om helligdage afskaffes bl.a. 3. juledag og Helligtrekonger.
1770:  Struensee begår statskup ved at afskedige alle kongens ministre, hvorved han selv får den reelle magt.
           
      1775:  Den kgl. Porcelænsfabrik grundlægges i Kbh.
1776:  Den første lov om indfødsret. Kun indfødte i "Kongens Riger" kan opnå statsembeder.
1776:  Staten får monopol på handel i Grønland (indtil 1850).
1777-84:  Ejder-kanalen bygges.
1778:  Embedseksamen i medicin indføres.
1783:  Forbud mod trolovelsesfester og mod at de trolovede flytter sammen før den kirkelige vielse.
1783:  Overdådigheds-forordning.  Bondestanden får forbud mod at drikke kaffe.
1788:  Stavnsbåndet ophæves.
1790:  P.A.Heiberg dømmes for "Indtogsvisen".  (Heri forekommer bl.a. den berømte linie om, at "ordener hænger man på idioter").
1792:  Al handel med "negerslaver" forbydes i kongelig forordning.
1792:  Påbud om at alle dødsfald skal anmeldes for myndighederne.
1793:  Det kgl. Bibliotek åbnes for offentligheden.
1794:  Christiansborgs brand.
1795:  Københavns brand. Bl.a. Nikolaj Kirke, Vajsenhuset og rådhuset brændte ned til grunden.
1801:  Lord Nelson beskyder Kronborg på vej gennem sundet mod "Slaget på Reden".
1802:  Guldhornene stjæles fra kunstkammeret.
 

Rasmus Jørgensen Broch
Født som 2.barn
1771 -
død efter 1842
Guldsmed
 i København
Gift 1801 med
Anne Sofie Kjølsner
Død 1824

9 børn, hvoraf kun 5 blev voksne.

Niels Chr.
 Broch
Født
 1770

Thomas
 Broch
1772 -
 1819
Købmand
 i Grenå
Gift med:
1. Cathrine
 Alberg
2. Anne
 Kirstine
 Broge
(søster til
storkøb-mand
Hans Broge
Grenå)

Johannes
 Severin
 Broch
Født
 1773
Hatte-mager
 i Randers

Hans
 Broch
Født
 1774

Peder
 Broch
Født
 1775

Jens
 Rohde
 Broch
Født
 1778

 
                   
      1805:  Ny lov mod begravelser inde i kirkerne (tidligere et statussymbol).
1805:  H.C.Andersen fødes i Odense.
1805:  A.C.Gamél åbner urtekræmmerforretning i København. Her kan man få år senere, som det første sted i Danmark, købe brændt kaffe.
1806:  Den Københavnske fodpost udbringer sine første breve.
1806:  I København finder Danmarks første bemandede ballonopstigning sted.
1806:  De særlige skifteretter til behandling af gejstlige dødsboer afskaffes.
1807:  Københavns bombardement. Da englænderne bomber byen, oplever verden for første gang et terrorbombardement mod civile.
 

Thomas Carl Broch
Født som 2. barn
1803 – 1871
Skibsfører
 i København
Gift med
Julie Hammer
1805 - 1846

1 barn

Jørgen
Broch
1802 -
1871
Guldsmed
i København
Gift 1860
med
Clara
Johanne
Roulund
1809 -1901
Marie
Magda-
lene
Elisabeth
Broch
Kaldet
"Lise"
1807-
1887
Ugift
"skyggetante" hos
Thomas.
Catrine
Eline
Broch
1809-
1820
tvilling med

Anne Kierstine
Broch
1809-
1809
Død 12
timer gl.
Hans
Christian
Broch
1810-
1887
Sølvsmed
i Berlin
Niels
 Peter
Broch
1813-
1814

Prøvede
igen:

Niels
Peter
Broch
1815-
1816

Frederik
Broch
Født
1817
Blikken-
slager i
Stege.
Gift med
Caroline
Schønnung
 
 
  1808 Frederik VI 1808:  Københavns porte står åbne til midnat.
1808:  Koldinghus brænder.
1808:  Danmarks første juletræ tændes på Holsteinborg slot.
1811:  Det første københavnske juletræ tændes hos familien Lehmann i Ny Kongensgade.
1813:  Statsbankerotten.  Rigsbanken, senere Nationalbanken oprettes.
1813:  Den sidste ulv blev skudt i Danmark.
1814:  Danmark afstår Norge til Sverige ved freden i Kiel.
1814:  Der indføres tvungen skolegang for børn fra 7. til 14. år.
1815:  Hundetegn indføres i Kbh.
1818:  Rigsbanken gøres uafhængig af regeringen og omdøbes til Nationalbanken.
1824:  Statens Museum for Kunst åbner i København.
1828:  Ny forordning påbyder brug af slægtsnavne i Danmark. Efternavn konstrueret af faderens navn + "-sen" eller "-datter" afskaffes formelt.
1830:  Det første danskbyggede dampskib "Frederik VI" løber af stablen.
1836:  I Slesvig stænderforsamling rejser Nis Lorenzen krav om indførelse af dansk øvrigheds- og retssprog, hvor der er dansk undervisningssprog.
1837:  Kongen udsteder en bestemmelse om, at den, der i skrift viser "mangel af pligtskyldig opmærksomhed" skal straffes med bøder. Dermed begrænses trykkefriheden.
   

 

 

 

Adolf Julius Broch
1838 – 1895
Silkehandler
 i
København

       
  1839 Christian VIII 1840:  Chr.VIII er den sidste konge, der bliver kronet og salvet.  Han tog kraftig fat i praktiske reformer og, kommunallov for købstæderne.  Statens regnskab blev offentliggjort.  Landbruget kom på fode.
1844:  Rødding Højskole åbnes som den første grundtvigske folkehøjskole.
1845:  Danmarks indiske kolonier, bl.a. Trankebar sælges til det engelsk-ostindiske kompagni for 1.125.000 rigsdaler.
1847:  Den første jernbanestrækning åbnes mellem København og Roskilde.
1847:  Franskmanden F.L.Beauvais åbner charcuteriforretning i København. Han er den første, der sælger leverpostej.
1848:  Der indføres pressefrihed.
1848:  På eget initiativ frigiver Peter von Scholten slaverne i Dansk Vestindien efter at disse har gjort oprør.
1848:  C.C.Burmeister stifter firmaet "Baumgarten og Burmeister", som senere bliver til Burmeister & Wain.
1848:  Den grundlovgivende Rigsforsamling åbnes.
Efter et besøg på korvetten Valkyrien var Christian VIII blevet forkølet og havde fået feber. For at lindre, blev han åreladet, men derved pådrog han sig en blodforgiftning, der førte til hans død d. 20. januar 1848.
  Gift med
Helga Lund
1846 - 1898

4 børn
       
  1848 Frederik VII 1848:  Kongen fraskrev sig enevælden.
1849:  Ophævelse af pas-tvang indenfor Danmarks grænser.
1849:  Tivoli åbner.
1849:  Første valg til folketing og landsting gennemføres.
1850:  Den første ordinære rigsdag åbnes.
1851:  Østerport er nu åben om natten. København er en åben by.
1851:  Det første danske frimærke udstedes – 4 rigsbankskilling.
1851:  Den første borgerlige vielse i Danmark.
1852:  1800 tønder land uden for Københavns volde frigives til bebyggelse til brokvartererne.
1853:  København ramt af kolera.
1857:  Ved Christiansborg ridebane tændes den første elektriske belysning i København.
1857:  Kvinder og mænd får ret til ensartede arveparter. Tidligere havde mænd ret til dobbelt så stor arv som kvinder.
1858:  Statuen "Den tapre Landsoldat" afsløres i Fredericia.
1859:  Illustreret Tidende. Danmarks første "billedblad" udkommer.
1861:  Danmarks ældste dampskib "Hjejlen" søsættes.
1862:  I København starter et par schweiziske brødre ved navn Cloetta en chokoladefabrik.
Frederik VII var en folkekær konge - gift tre gange - sidste gang med Grevinde Danner. Han døde barnløs. Hermed var den Oldenburgske kongerække slut.
           
                   
  1863 Christian IX Prins Christian var, som sin hustru, nærtbeslægtet med det danske kongehus, begge var oldebørn af Frederik 5.  Den 16. november 1863 blev han, dagen efter Frederik 7.s død, udråbt til dansk konge af den nye kongeslægt, Glücksburgerne, under kongenavnet Christian IX.
Christian IX ville ikke underskrive Novemberforfatningen, som Frederik VII ikke nåede, inden han døde.  Forfatningen betød, at Slesvig blev knyttet tæt til Danmark, og kongen kunne se, at det betød konflikt med Preusserne og Østrigerne.
Under stort pres fra folket skrev han alligevel under, da hans dansksindethed var bragt i tvivl.  Resultatet kom da også omgående.
1864:  Tyske tropper erobrer forterrænet ved Dannevirke.  Fred undertegnes i Wien, hvor Danmark, til Preussen og Østrig, måtte gå ind på at afstå Holsten, Lauenburg og Sønderjylland helt op til Kongeåen. Det var en national katastrofe.
1866:  Det danske hedeselskab stiftes. "Hvad udad tabes, skal indad vindes".  Selskabets første direktør var Enrico Mylius Dalgas.
1869:  Danmarks første cykelløb i København. Der køres på velocipede "Væltepeter".
1871:  Carl Jacobsens første bryg af bajersk øl foretaget på Ny Carlsberg bryggeriet.
1872:  Første dampskibsforbindelse over
Lillebælt åbnes.
1873:  Rigsdaler, mark og og skilling opgives til fordel for kroner og øre.
1875:  Et cirkulære afskaffer den gotiske håndskrift i skolerne. Fra nu af læres og benyttes latinske bogstaver.
1875:  Kvinder kan nu optages på universiteter.
1875:  Ludvig Holberg-statuen ved Det kgl. Teater afsløres.
1875:  H.C. Andersen dør.
1877:  Familie-Journalen udkommer for første gang.
1881:  Første telefoncentral i Danmark åbnes i København.
1882:  Brygger Carl Jacobsen viser en lille skulpturudstilling for publikum. Dette er starten på Ny Carlsberg Glyptotek.
1883:  Cand.mag-eksamen indføres.
1883:  Første egentlig organiserede fodboldkamp i Danmark spilles på eksercerpladsen ved Rosenborg Slot.
1885:  Atomfysikeren Niels Bohr fødes. Modtog nobelpris i fysik 1922.
1887:  vinehold forbydes i København.
1891:  Der indføres "aldersrente" – en slags pension til gamle, der ikke betragtes som fattighjælp.
1892:  Første el-værk i København.
1895:  Kejser-Wilhelm-Kanalen (Kieler-kanalen) indvies.
1896:  Der vises film (levende billeder) for første gang i Danmark. Det foregår i "Panorama" på Rådhuspladsen i København.
1897:  Den første telefonlov.  Der er nu 57 private telefonselskaber.
1899:  Linedanserinden Elvira Madigan og grev Sixten Sparre findes døde i Nørreskov på Tåsinge.
1901:  Lov om hemmelig afstemning til rigsdagsvalg.
1901:  Øksnehallen på Kvægtorvet i København  indvies.
1903:  Mellemskoleeksamen indføres.
1904:  Lov, der påbyder, at butikker skal holde lukket om søndagen.
          - - - - - - - - - -
Christian IX blev kaldt "Europas Svigerfar".  Der blev holdt mange familiefester på Fredensborg Slot, som var samlingssted, når familien fra Europas kongehuse var samlet hos svigermor og svigerfar.
Børn:
Frederik 8. senere konge af Danmark
Alexandra, (1844-1925) i 1863 gift med Edward 7. af England
Vilhelm, (1845-1913) konge af Grækenland i 1863, under navnet Georg 1. Gift med Olga af Rusland i 1867.
Dagmar, (1847-1928) Russisk kejserinde under navnet Maria Feodorovna, da hun blev gift med kejser Alexander af Rusland.
Thyra, (1853-1933) gift med hertug Ernst August af Cumberland.
Valdemar, (1858-1939) gift i 1885 med Marie af Orleans. I 1887 afslår han at blive konge af Bulgarien.
 

Carl Albert Broch
1872 – 1962
Klædehandler
 i
København
Gift med
Caroline Sander
1876 - 1952

Elizabeth Broch
1873 - 1932
Gift med
Louis Andresen
USA
1871 - 1968
Louis var udvandret til USA
 

Agnes Broch
1875 - 1917
Gift med
Maskinmester
Michael Andresen
København
1866 - 1917

 

Louis og Michael Andresen var brødre og barndomskammerater med de 4 søskende Broch..

Kristian Julius Broch
1881 – 1963
Bogholder
i
København
Gift med
Kirstine Christensen
1889 - 1982

 
  1906 Frederik VIII 1906:  J.C.Ellehammer får, som den første i Europa, en flyvemaskine til at lette.
1907:  Justitsministeriet frigjorde sig for justitsminister Alberti, der herefter melder sig selv som storforbryder og embedsmisbruger.
1908:  Danske kvinder får valgret til kommunale valg.
1908:  Med "Polakloven" indføres kontrol af forholdene mellem udenlandske arbejdere og danske arbejdsgivere.
1909:  Metersystemet indføres med virkning fra 1.4.1912.
1910:  Daells Varehus modtager sin første postordre-bestilling.
1911:  Københavns hovedbanegård indvies.
           
  1912 Christian X 1912:  Påskekrisen.  Efter Tysklands sammenbrud var kongen stemt for generhvervelse af Sønderjylland ned til Ejderen.  Ministeriet Zahles politik ville noget andet, hvorefter kongen afskedigede ministeriet, sikkert i tillid til et skifte i folketingsflertallet.  Kongen udnævnte derefter et forretningsministerium.  Der var optræk til generalstrejke - man mente kongens handling var grundlovsstridig, og der var krav om indførelse af republik.
1912:  Titanic starter sin jomfrurejse fra Southhampton.
1915:  "Hønen", den sidste hestetrukne sporvogn kører sin sidste tur i København.
1917:  Danmark solgte de dansk-vestindiske øer St.Thomas, St.Croix og St. Jan til USA.
1918:  Palads-teatret i København åbner.
1918:  Det Danske Luftfartselskab (DDL) stiftes som vistnok verdens første.
1918:  Den Spanske Syge. Over 50 millioner døde, heraf 14.000 danskere. Sygdommen spredtes til store dele af verden, og ikke bare til Europa, Nordamerika og Asien, men også til Alaska og øer i Stillehavet, og havde dermed karakter af en pandemi.  Skyldtes influenzavirus, der lignede den fugleinfluenza vi havde i 2006.
1918:  Emma Gad udgiver "Takt og Tone".
 

Svend Helge Broch
1913 – 1974
Disponent
 i
København
Gift med
Ellen Broch
1916 - 2001

   

Ellen Broch
1916 - 2001

 
      1919:  8-timers arbejsdag indføres ved lov i fabriksvirksomheder med døgndrift.
1919:  I Holbæk behandles første retssag med brug af nævninge.
1920:  75% af 1.slesvigske zone (Nordslesvig/Sønderjylland) stemte ja til genforening med Danmark, mens 80% i 2. slesvigske zone ville forblive tyske.  Kongen rider over grænsen på en hvid hest for at markere genforeningen med Sønderjylland.  Herefter er kongen en meget populær person.
1920:  Telefonistinderne strejker, fordi de ikke må være gift.
1922:  Niels Bohr modtog nobelpris i fysik.
1922:  Den første danske radioudsendelse transmitteres fra Dansk Radio A/S' bygning i Frihavnen.
1922:  Ny lov giver frit valg mellem borgerlig og kirkelig vielse. Det er første gang denne mulighed findes.
1923:  Luftruten København-Hamburg åbnes.
1923:  "Pressens Radioavis" sendes for første gang over Lyngby Radio.
1923:  I København demonstreres talefilm for første gang.
1924:  Danmark (og verden) får sin første kvindelige minister. Undervisningsminister Nina Bang.
1924:  Flyruten København-Malmø indvies. Amager Fælled brugt som landingsplads.
1925:  Københavns Lufthavn i Kastrup indvies
1926:  Skuespilleren Dirch Passer fødes.
1930:  Dødsstraf i fredstid afskaffet.
1931:  7 års ventetid for at få en telefon, derfor er nu 40% af alle telefoner partstelefoner (også billigere).
1933:  I København forbyder politiet "børns anvendelse af rulleskøjter og løbehjul på offentlige pladser".
1933:  Odense er i moralsk oprør, da Fyns Forsamlingshus har udlejet til et arrangement med optræden af den meget dristige Josephine Baker (med bananskørt).
1933:  Som den første danske konge taler Chr. 10.  i radioen.
1933:  Adolf Hitler kommer til magten i Tyskland.
1935:  Lillebæltsbroen indvies.
1937:  Uægte børn får ret til arv efter deres far.
1937:  Danmarks første lærlingelov træder i kraft.
1939: I kke-angrebspagten mellem Danmark og Nazi-Tyskland underskrives.
1940:  Danmark besættes af tyskerne den 9. april.
1941:  Det første illegale blad "Land og Folk" udkommer for første gang.
1943:  Undtagelsestilstand i Danmark. Tyskerne sænker flåden, samt afvæbner og internerer den danske hær. Departementchefstyret indledes.
1944:  Den tyske Rigsbefuldmægtigede i Danmark, Werner Best, indfører spærretid og mødeforbud mellem kl. 20:00 og 5:00.  Udløste folkestrejke.
1944:  De tyske besættelsestropper arresterer det danske politikorps. Omkring 2.ooo mand sendes til lejre i Tyskland.
1944:  Island opsiger ensidigt unionen med Danmark og erklærer sig uafhængig.
1945:  Den tyske besættelse af Danmark ophører 5. maj.
1945:  Sangeren Kim Larsen fødes.
           
      1946:  Forfatteren Dan Turell fødes.
1946:  De sovjetiske tropper, der har befriet Bornholm, forlader øen.
          - - - - - - - - - -
Kongen red hver dag en tur i København.  Under besættelsen fortsatte han disse rideture, hvilket forstærkede hans popularitet.
  Hanne Julie Broch
1946 -
Bogholder
 
       
  1947 Frederik IX 1948:  Ny retskrivning afskaffer "aa" og indfører "å" , afskaffer navneord med stort, samt "d"  i skulde, kunde og vilde. (ombyttes til dobbeltkonsonanter).
1948:  Færøerne får hjemmestyre .
1948:  Dansk Tipstjeneste oprettes.
1950:  Rationering på smør ophæves.
1951:  Hospitalskibet Jutlandia sejler til Korea.
1952:  Nordisk Råd dannes.
1952:  Den 2. Galathea-ekspedition vender hjem fra undersøgelse af verdenshavene.
1952:  Sukker- og kaffe-rationeringen fra besættelsen ophæves.
1954:  Den første SAS-rute over Nordpolen indvies (København – Tokyo).
1955:  Folketinget fremsætter lovforslag om bygning af et atomforsøgscenter med to reaktorer på Risø.
1955:  Jens Olsens verdensur indvies i København.
1957:  Folkepension indføres.
1959:  KGH skib "Hans Hedtoft" gik ned på sin jomfrurejse. 95 omkom.
1959:  Sjællandsbroen mellem Sjælland og Amager indvies.
1959:  Kunstmuseet Louisianna i Humlebæk indvies.
1959:  For første gang transmitteres majestætens nytårstale i TV. Det er Frederik den 9., der taler.
1962:  USA opsender den første kommunikationssatellit, Telstar.
1963:  Fugleflugtslinjen Rødby-Fehmern indvies.
1964:  Den britiske pop-gruppe The Beatlkes ankommer til København (uden Ringo).
1967:  Læreres ret til at slå skolebørnene ophæves.
1967:  København fejrer 800 års fødselsdag med verdens længste kaffebord med 80.000 kopper kaffe og 100.000 rådhuspandekager.
1967:  MOMS'en på 10% indføres i Danmark.
1968:  Legoland åbner.
1969:  Vikingeskibshallen i Roskilde indvies.
1970:  Kildeskatten indføres.
1970:  Kristeligt Folkeparti dannes i protest mod tankerne om fri abort.
1970:  Folketinget beslutter at oprette Roskilde Universitetscenter.
1970:  Faxe Bryggeri sender de første danske dåseøl på markedet.
1970:  Den "nye" lillebæltsbro indvies.
  Gift med
Henrik Lindqvist
Programmør
Roskilde
1949 -
 

3 børn

    Inge Broch
1950 -
Gift med
Møbelsnedker
Knud Mortensen
1945 –
Børn:
Thomas, Martin og Bettina
 
      1971:  Officiel åbning af Aswan dæmningen ved Nilen.
1971:  Den aller-første e-mail sendes mellem to computere.
        Thomas Broch Mortensen
1971 -
Ekspedient
 
  1972 Margrethe II 1972:  Københavns sidste sporvogn kører sin sidste tur den 22. april.
1972:  Danmark stemmer ja til optagelse i EF (senere EU).
1976:  Bistandsloven træder i kraft.
1979:  Grønland vedtager at indføre hjemmestyre.
1979:  Efterlønnen indføres i Danmark.
1980:  Dirch Passer dør.
  Anders Lindqvist
1972 –
Advokat
Samboende med
Advokat
Patrizia Martinelli
1970 -
Søren Lindqvist
1974 - 1994
Mette Lindqvist
1976 –
Pædagog
Gift med
Jimmi Jalris
Regnskabsmand
1973 -
Gift med
Merete Hertzum
Lægesekretær
1974 -
Børn: Sebastian 2007
 
      1982:  De første compact discs sættes til salg i Tyskland.
1982:  De første brugbare mobiltelefoner.  Vægten er nu kommet ned på omkring 10 kg.
1983:  Internet Domain Name System opfindes af Paul Mockapetris.
1985:  Farøbroerne blev indviet.
1985:  Tegneserien Steen og Stoffer bliver for første gang trykt i en avis.
1986:  Ved atomulykken i Tjernobyl eksploderer en atomreaktor og udløser radioaktiv forurening over store områder af Sovjetunionen og det øvrige nordlige Europa.
1988:   Det berømte hvide spir på Møns Klint, Sommerspiret, styrter i havet.
1989:  Berlin-Muren faldt efter godt 28 år.
       

3 børn

Martin Broch Mortensen
1973 –
Lærer
Gift med
Pædagog
Matilda Andersson
1977 -
Børn: Nora 2005
og Wilma 2007
 
      1990:  11 måneder efter at Berlinmuren faldt, genforenes de to Tysklande.
1990:  En brandkatastrofe på passagerfærgen Scandinavian Star, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn koster 158 af de 482 ombordværende livet.
1994:  MS Estonia synker. 852 dør.
1995:  Jernbaneskinnerne fra Fyn og Sjælland forbindes i tunnelen under Storebælt
        Bettina Broch Mortensen
1973 –
Gift med
Regnskabsmand
Peter Rønnest Andersen
1967 -
 
      1996:  København er af EU's kulturministre udnævnt som Europas kulturby. Tommerup på Fyn udnævnte sig selv til “årets kulturlandsby".
1997:  Tunnellen under Østerrenden åbner - første tur under Storebælt med tog.
1997:  Forældres ret til at slå deres egne børn ophæves.
1998:  Storebæltsbroen åbnes.
2000:  Årtusindskiftet sker uden det store sammenbrud i computersystemer. 
2000:  Clinton-regeringen i USA frigiver GPS-systemet.
2000:  Brødrene Olsen vinder melodi-grandprix med "Smuk som et Stjerneskud/Fly on the Wings of Love".
2000:  Øresundsbroen åbner. 
2000:  Dronning Ingrid dør.
2001:  Camilla Martin og Peter Gade vinder badmintonturneringen "Korea Open" i hhv. dame- og herresingle.
2001:  Terror-angreb på World Trade Center.
2002:  12 EU-lande får ny valuta, da Euroen bliver indført som fælles mønt. (Ikke i Danmark).
2002:  Københavns Metro åbner. Første linjer går fra Nørreport til Vestamager og Lergravsparken.
2003:  Hele Sjælland, Sydsverige, Bornholm og Lolland-Falster ramt af strømsvigt.
2004:  Kronprins Frederik og Mary Donaldson indgår ægteskab i Københavns Domkirke.
2004:  For første gang advarer danske myndigheder om, at drivhuseffekten kommer til at medføre en stigning i verdenshavene på ca. 50 cm i løbet af de kommende 100 år.
2004:  Det nye operahus på Dokøen i København overdrages af skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller til danskerne.
2004:  N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Seest ved Kolding eksploderer. Omkring 50 huse ødelægges totalt under eksplosionerne, mens 150 bliver gjort ubeboelige.
2004:  Et jordskælv i havet vest for den indonesiske ø Sumatra i det Indiske Ocean, mentes at være det kraftigste i 40 år og udløste en flodbølge, en såkaldt tsunami, der har slået tusindvis af mennesker ihjel i kystegnene i Thailand, Sri Lanka, Indien, Indonesien og Malaysia.
2005:  De københavnske S-tog bliver røgfri.
2006:  Fugleinfluenza konstateret i Danmark for første gang.  Tamfugle skal under tag for at undgå kontakt med vilde fugle.
2006:  Tennisspilleren Caroline Wozniacki vinder pigesinglerækken i årets Wimbledon-turnering. Det er første gang, siden Kurt Nielsen i 1947 vandt drengerækken, at en dansker vinder en singletitel i Wimbledon.
2006:  Alle partier i Folketinget, undtagen De Radikale, indgår aftale om nye rygeregler der bl.a. betyder rygeforbud på alle arbejdspladser (undtagen enkeltmandskontorer og særlige rygerum), på serveringssteder på over 40 m² og i den kollektive trafik. Reglerne træder i kraft 1. april 2007.
2007:  Kommunalreformen træder i kraft med 98 nye kommuner og 5 nye regioner. Også landets politi- og retskredse reformeres i politireformen.
2007:  DSB gør samtlige tog røgfrie.  Senere på året kommer ny rygelov, der forbyder al rygning indendørs på danske arbejdspladser, både offentlige og private, og på steder, hvor der er offentlig adgang.
2007:  En specialudgave af det franske højhastighedstog TGV sætter ny hastighedsrekord med 574,8 km/t.
2007:  Vikingeskibet Havhingsten fra Glendalough sendes af sted fra Roskilde mod Dublin.
2007:  Metrostrækningen mellem Lergravsparken og Københavns Lufthavn i Kastrup åbnes.
2007:  Roskilde Bank erklæret insolvent.  Nationalbanken og Det Private Beredskab overtager den kriseramte bank.
2007:  25-øren afskaffes som gyldigt betalingsmiddel.. 
2007:  IT Factory går konkurs. Firmaets direktør, Stein Bagger, er mistænkt for at have bedraget firmaet for over en halv mia. kroner.
2009:   Barack Obama indsættes som USAs 44. præsident som den første "sorte".
2009:  En ny form for svineinfluenza overføres til mennesker.  Panik-angst for epidemi og dødsfald som i den spanske syge. Udsatte personer i Danmark vaccineres.  I praksis blev kun et begrænset antal mennesker smittet og forløbet af sygdommen var mildt. 
2009:  Grønland bliver et selvstyrende land og tager kontrol med retsvæsenet, politiopgaver og natur-ressourcer, i henh. til Folkeafstemningen om grønlandsk selvstyre (2008).
2009:  Camilla Broe bliver som den første dansker nogensinde udleveret til retsforfølgelse i USA.  Sagen afvist i 2010 pga forældelse.
2009:  Kronprins Frederik bliver IOC-medlem.
2009:  FN's klimakonference 2009 afholdes i Bella Centeret i København. 
 
  Katrine Jalris
1996 -
Kasper Jalris
1998 -
Lærke Jalris
2001 -
Børn: Christian 2000, Simon 2003
og Lykke 2006
 
                   

 

 

De første kongers indbyrdes familieforhold er lidt kaotiske - derfor denne tavle til de historisk interesserede - fra Gorm den Gamle til Margrethe den 2.:

Personer i de "blå" og "røde" felter har ikke været regenter, men er taget med for familieskabets skyld.
De tre "gule" konger - Svend, Knud og Valdemar - regerede samtidig over hver sin del af landet.
Selv om det af skemaet fremgår, at nogle er søskende, er mange af dem kun halvsøskende, da kongerne fik børn med forskellige "friller".


 

 

 

 

 

 

 

1.
Gorm den Gamle
936 - 958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.
Harald Blåtand
958 - 987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.
Svend Tveskæg
987 - 1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.
Harald den 2.
1014 - 1018

 

 

5.
Knud den Store
1018 - 1035

 

 

Estrid
Prinsesse af
Danmark

 

 

 

 

 

Olav den
Hellige
Konge af Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.
Knud den 3.
Hardeknud
1035 - 1042

 

 

8.
Svend Estridsen
1047 - 1074

 

 

 

 

 

 

7.
Magnus den Gode
1042-1047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.
Harald  Hen
1074 - 1080

 

 

10.
Knud den Hellige
1080 - 1086

 

 

11.
Oluf Hunger
1086 - 1095

 

 

12.
Erik Ejegod
1095 - 1103

 

 

13.
Niels
1104-1134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Kesja
Kronprins og Rigsforstander
1103 - 1104
Dræbt af Erik Emune

 

 

Ragnhild
Prinsesse af
Danmark

 

 

14.
Erik Emune
1134 - 1137

 

 

Knud Lavard
(Myrdet af Magnus den Stærke)

 

 

Magnus den Stærke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.
Erik Lam
1137 - 1146

 

 

16.
Svend Grathe
Konge for Sjælland og Skåne
1146 - 1157

 

 

18.
Valdemar
den Store
Hertug i Sønderjylland
1146 – 1157 og
Konge i hele Danmark
1157 - 1182

 

 

17.
Knud den 5.
Konge i Jylland og på Fyn
1146 - 1157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.
Knud den 6.
1182 - 1202

 

 

20.
Valdemar Sejr
1202 - 1241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.
Erik Plovpenning
1241 - 1250

 

 

22.
Abel
1250 - 1252

 

 

23.
Christoffer den 1.
1252 - 1259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grev Erik
 af Holsten

 

 

 

 

 

 

24.
Erik Klipping
1259 - 1286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grev Gerhard den 3. af Holsten-Rendsborg
"Den kullede
Greve" / "Grev Gert"

 

 

Mor til Valdemar den 3.
Søster til 
"Grev Gert", der blev fomynder for Valdemar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.
Valdemar den 3.
1326 - 1330

 

 

26. + 28.
Christoffer den 2.
1320 – 1326 og
1330 - 1332

 

 

25.
Erik Menved
1286 - 1319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Den konge-
1332 -

løse tid
1340
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.
Valdemar Atterdag
1340 - 1375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.
Margrethe den 1.
Formynder og rigsforstander for først Oluf den 2. og senere for
Erik af Pommern
1375 - 1412

 

 


Prinsesse Ingeborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.
Oluf den 2.
1376 - 1387

 

 

Maria af Mecklenbourg-Schwerin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chatarina

 

 

32.
Erik af Pommern
(Fostersøn af Margrethe den 1.)
1396 - 1439

 

 

Didrik den Lykkelige af Oldenborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.
Christoffer den 3. af Bayern
1440 - 1448

 

 

 

 

 

 

34.
Christian den 1.
1448 - 1481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.
Hans
1481 - 1513

 

 

37.
Frederik den 1.
1523 - 1533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.
Christian den 2.
1513 - 1523

 

 

38.
Christian den 3.
1534 - 1559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.
Frederik den 2.
1559 - 1588

 

 

Hans den Yngre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.
Christian den 4.
1588 - 1648

 

 

Alexander
Hertug af Sønderborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.
Frederik den 3.
1648 - 1670

 

 

August Phillip
Hertug af Holsten-Beck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.
Christian den 5.
1670 - 1699

 

 

Frederik Ludvig
Hertug af Holsten-Beck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.
Frederik den 4.
1699 - 1730

 

 

Peter August Frederik
Hertug af Holsten-Beck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.
Christian den 6.
1730 - 1746

 

 

Carl Anton
Prins af Holsten-Beck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.
Frederik den 5.
1746 - 1766

 

 

Frederik Carl Ludvig
Hertug af
Holsten-Beck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.
Christian den 7.
1766 - 1808

 

 

Wilhelm
Hertug af Holsten-Beck.
1825:  Hertug af Glücksborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.
Frederik den 6.
1808 - 1839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.
Christian den 8.
1839 - 1848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.
Frederik den 7.
1848 - 1863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.
Christian den 9.
1863 - 1906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.
Frederik den 8.
1906 - 1912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.
Christian den 10.
1912 - 1947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.
Frederik den 9.
1947 - 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.
Margrethe den 2.
1972 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lebron 12 louis vuitton outlet jordan 6 sport blue kate spade outlet jordan 3 sport blue cheap jordan shoes retro jordans foamposites for sale nike kd vii cheap jordans jordan 3 sport blue louis vuitton outlet michael kors outlet history of jordan 6s jordan 6 sport blue louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet foamposites concord 11s sac louis vuitton beats by dre solo beats by dre cheap cheap jordan shoes louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet coach factory jordan 6 sport blue